Att leva med fetma är inte alltid lätt, och ofta är det också svårt att veta när övervikten blir fetma. En bra måttstock för huruvida din vikt är bra eller i riskzonen för att påverka din hälsa negativt är BMI, eller Body Mass Index som det heter. Genom att räkna ut sitt BMI kan man få en uppskattning över huruvida man bör se över sina kost- och levnadsvanor eller inte. Ett BMI över 25 brukar man klassa som övervikt och ett BMI över 30 är en antydan om fetma. Det är viktigt att man tar hand om sin fetma och behandlar den i tid. Obehandlad fetma kan på sikt nämligen lägga grunden för andra sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och diabetes typ 2.

Fetma och övervikt innebär en ansamling av överskottsfett som på sikt kan skada hälsan hos den utsatta. I dagligt språkbruk blandas mer än ofta fetma och övervikt ihop men ur medicinsk bemärkelse är de två begreppen helt skilda. Fetma är en kronisk sjukdom, dess symptom och följdsjukdomar utvecklas successivt men i tidigt stadie kan man ofta uppleva att fetma bland annat gång, ge ryggvärk och orsaka trötthet. Där finns läkare som är specialiserade på personlig service på en nivå där du känner dig sedd och får en behandling som passar dig, dina ambitioner och förutsättningar bra. När det kommer till stigmat kring fetma är det därför viktigt att du lägger dig på en nivå som passar dig.

fetma